Share

Some people believe that they should keep all the money they have earned and should not pay tax to the state. Do you agree or disagree?

Some people believe that they should keep all the money they have earned and should not pay tax to the state. Do you agree or disagree?

Plan 

Body1: wrong to refuse to pay

+ they are using social infrastructure and services

+ they will receive retirement pension in future

+ it is unfair if they do not pay

Body2: should pay taxes because bring benefits

+ fund society welfare –> better education –> eradicate illiteracy, shake off poverty

+ fund national security. eg: police forces –> protect from criminals –> better life

People argue that they should be entitled to keep all the salary that they are working for and do not have to pay any amount of tax to the government. Personally, I disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong to refuse to pay taxes to the state. Firstly, social infrastructures such as parks, roads, bridges, or public transportation facilities that they are using, are mainly funded by state taxes, not to mention the police or fire brigade that they could call in emergency cases. Therefore, they also have an obligation to pay the share of money that supports the government in maintaining such constructions and services. Secondly, in the future, the money they had paid in taxes would return to them as the retirement pension. Finally, if they ignored this civic duty, we might have an unfair situation where some people have to pay a greater amount of money to compensate for a reduction in tax revenue.

I am of the opinion that we should all be happy to pay taxes because we also reap many benefits when the government has the fund to spend on vital issues. The first benefit is that taxes could be used to fund social welfare, which can be beneficial to all members of society, particularly the poor. For example, by allocating these funds to education, underprivileged children could be provided with free entry to schools, thus eradicating illiteracy and shaking off the poverty.  Another benefit is that proceeds from taxes could be used to fund national security such as police forces. As a result, citizens could be kept safe from criminals and have a more comfortable life.

In conclusion, I would argue that it is the responsibility for every single citizen to pay taxes to the state and this would not only benefit individuals but also contribute to the well-being of the country.

315 words

Nhiều người cho rằng họ nên được phép giữ tất cả tiền lương mà họ đang làm việc cho, và không phải đóng một đồng thuế nào cho chính phủ. Cá nhân tôi không đồng ý với quan điểm này.

Có nhiều lý do việc từ chối đóng thuế cho chính phủ là sai. Thứ nhất, những cơ sở hạ tầng xã hội như công viên, đường xá, cầu cống và cơ sở giao thông công cộng mà họ đang dùng là được tài trợ bởi thuế, chưa kể đến cảnh sát hay lực lượng chữacháy mà họ gọi trong những trường hợp khẩn cấp. Vì thế họ cũng nên có nghĩa vụ đóng một phần tiền hỗ trợ chính phủ trong việc duy trì công trình và dịch vụ đó. Thứ hai, trong tương lai, họ cũng sẽ nhận lại số tiền mà họ đã đóng trong thuế. Cuối cùng, nếu họ từ chối nghĩa vụ công dân này, chúng ta sẽ có một tình huống không công bằng, nơi mà một số người phải trả một lượng tiền lớn hơn để bù đắp lượng thuế bị thiếu hụt.

Tôi cho rằng mọi người nên hạnh phúc đóng thuế bởi họ sẽ nhận được nhiều lợi ích khi chính phủ có tiền để đầu tư vào những vấn đề quan trọng. Lợi ích thứ nhất là tiền thuế có thể tài trợ trợ cấp xã hội, điều này có lợi cho tất cả mọi người đặc biệt là người nghèo. Chẳng hạn, bằng cách phân bổ vốn vào giáo dục, những trẻ em khó khăn sẽ có cơ hội tới trường miễn phí, từ đó giảm được nạn mù chữ và xóa đói nghèo. Lợi ích thứ hai đó là tiền nhận được từ thuế cũng được tài trợ cho an ninh quốc gia, chẳng hạn như lực lượng cảnh sát. Từ đó, người dân được bảo vệ an toàn khỏi những tên tội phạm và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tóm lại tôi cho rằng tất cả mỗi người nên có trách nhiệm đóng thuế vì điều này không chỉ có lợi cho các cá nhân mà còn đóng cho sự thịnh vượng của quốc gia.