Share

Environment – Useful collocation and expression

the relationship between economic development and environmental protection. 

Mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và sự bảo vệ môi trường

economic growth and environmental protection are not inimical, but complementary. 

Sự phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường không phải đối nghịch nhau mà bổ sung cho nhau

Pose a severe threat on the survival of people in the years ahead

tạo mội sự đe dọa tới sự tồn tại của con người trong những năm tới.

saying that no economic target could be achieved without causing environmental degradation is wrong

nói rằng không có mục tiêu kinh tế nào đạt được mà không gây ra vấn đề xuống cấp môi trường là sai