Share

Throughout the history, male leaders always lead us to violence and conflict. If a society is governed by female leaders it will be more peaceful. To what extent do you agree or disagree?

Throughout the history, male leaders always lead us to violence and conflict. If a society is governed by female leaders it will be more peaceful. To what extent do you agree or disagree?

Answer (Band 8+ according to testbig: http://www.testbig.com/ielts-writing-task-ii-ielts-general-training-essays/throughout-history-male-leaders-always-lead-us)

Some people argue that male politicians are responsible for aggression and constant tensions between countries and if women were elevated into leadership roles, we would have a more peaceful society. While I understand the reason behind such claims, I disagree with this view.

On the one hand, I acknowledge that many fierce wars, attended with painful consequences, have occurred under male leadership. Those who advocate for this view generally contended that wars stem from the nature of men, who are supposedly always aggressive and bad-tempered. First World War and Second World War, for example, caused millions of casualties and leaders like Adolf Hitler are criticized for having created blood wars. However, I would argue that those decisions are definitely not a product of personality traits of a leader, but a reflection of perspectives of various people and groups involved. It is no doubt clear that the rise of Adolf Hitler and his ambitions of domination in Europe reflected more of a common desire of many Germans and other politicians than his own interest.

On the other hand, it is absurd to say that feminine leadership model will make the world more peaceful. Firstly, history shows that female leaders could also make bellicose decisions that men do in the face of oppressive conditions and provocative actions. For instance, having been suffering under cruel rules of Chinese governors, Trung Trac who is a national hero of Vietnam established a kingdom as the Queen and led a rebellion against Chinese invasions. Another example is that Victoria, after having become Queen of the United Kingdom, also invaded India, China, and many countries in close succession. Secondly, in the future, decisions between war and peace will depend not on gender, but how leaders combine soft- and hard-power skills to produce smart strategies. This means that it would be completely wrong to inject a man in favour of a woman when both of them possess the ability to make such decisions.

In conclusion, I strongly believe that women do not hold the key to world peace, what we need is government leaders who could implement feasible policies to cease hostilities

male politicians = government leaders = male leadership

be empowered as leaders = be given authority as leaders = elevated into leadership roles

a more peaceful society = peaceful life = world peace = make world more peaceful

agression and constant tensions between countries = sự xâm lược và tình trạng căng thẳng liên tục giữa các quốc gia

fierce wars, attended with painful consequences: những cuộc chiến tranh khốc liệt cùng những hậu quả đau thương

under male leadership: dưới sự lãnh đạo của nam giới

the nature of men: bản chất của nam giới

aggressive and bad-tempered: hiếu chiến và nóng nảy

blood wars cuộcchiến đẫm máu

unjust and unmeaning wars: cuộc chiến vô ý nghĩa và không công bằng

product of personality traits of a leader: kết quả từ những tính cách của một nhà lãnh đạo

a reflection of perspectives of many people and group involved: sự phản ánh quan niệm của nhiều người và các nhóm liên quan

a common desire of: mong muốn chung của

feminine leadership model: mô hình lãnh đạo nữ

bellicose decisions: những quyết định hiếu chiến

opperessive conditions and provacative actions: tình trạng áp bức và hành động khiêu chiến

cruel rules: những quy định độc ác

lead a rebellion against: khơi dậy một cuộc bạo loạn chống lại

in close succession: liên tiếp

combine soft- and hard-power skills: kết hợp những kĩ năng quyền lực cứng và mềm

produce smart strategies: đưa ra những chiến lược thông minh

hold the key to world peace: nắm giữ chìa khóa đến sự hòa bình thế giới

cease hostilities: chấm dứt tình trạng thù địch

Một số người tranh luận rằng những nhà chính trị gia nam là nguyên nhân cho các vụ xâm lược và sự căng thẳng liên tục giữa các nước và nếu phụ nữ được nâng lên các vị trí lãnh đạo, chúng đã có thể có một xã hội hòa bình hơn. Tuy nhiên tôi không đồng ý điều này.

Một mặt tôi thừa nhận rằng nhiều cuộc chiến khốc liệt cùng những hậu qua đau thương đã xảy ra dưới sự lãnh đạo của nam giới. Những người ủng hộ cho quan điểm này thường cho rằng chiến tranh xuất phát từ bản chất của những người đàn ông, những người thường hiếu chiến và nóng nảy. Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, chẳng hạn, đã gây ra hàng triệu cái chết và những người lãnh đạo như Adolf Hitler thường bị lên án là đã gây ra cuộc chiến đẫm máu này. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng những quyết định như vậy không phải là sản phẩm của tính cách của một người lãnh đạo, mà là sự phản ánh quan niệm của nhiều người và các nhóm liên quan. Rõ ràng rằng sự nổi dậy của Adolf Hitler và tham vọng thống trị ở Châu Âu phản ánh sự ham muốn chung của nhiều người Đức và các chính trị gia khác nhiều hơn là sự ưa thích cá nhân của ông ta.

Mặt khác, thật vô lý khi nói rằng mô hình nữ quyền sẽ giúp thế giới hòa bình hơn. Đầu tiên, lịch sử đã cho thấy rằng những lãnh đạo nữ cũng đưa ra những quyết định háo chiến như những người đàn ông khi đối mặt với tình trạng áp bức và những hành động khiêu chiến. Chẳng hạn, sau khi chịu đựng bởi những luật lệ ác độc của các thống đốc Trung Quốc, Trưng Trắc, một anh hùng của Việt Nam, đã thành lập một quốc gia với tư cách Hoàng Hậu và đã kêu gọi một cuộc bạo loạn chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc. Một ví dụ khác, đó là Victoria, sau khi trở thành Nữ hoàng nước Anh, cũng đã xâm chiếm Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước liên tiếp. Thứ hai, trong tương lai, quyết định giữa chiến tranh và hòa bình không phụ thuộc vào giới tính mà phụ thuộc vào cách mà những lãnh đạo kết hợp sự mềm mỏng và cứng rắn trong kĩ năng quyền lực để có những chiến lược thông minh. Điều này có nghĩa là việc phản đối một người đàn ông để ủng hộ người phụ sẽ hoàn toàn sai khi cả hai đều sở hữu khả năng để đưa ra những quyết định như thế.

Tóm lại, tôi không tin rằng phụ nữ nắm giữ chìa khóa đi đến sự hòa bình thế giới và những gì chúng ta cần là những nhà lãnh đạo quốc gia, những người có thể đưa ra các chính sách hợp lý để chấm dứt tình trạng thù địch.