Share

Nowadays, young people admire sports stars though they do not set a good example. Do you think this is a negative or positive development?

Nowadays, young people admire sports stars though they do not set a good example. Do you think this is a negative or positive development?

Plan

Open: famous athletes – a largely positive impact

Body1: individuals

+attractive athletic body –> physical activities

engage in regular exercise – eg gym, sports

+ diligence and persistence –> deal with setbacks

Eg. Paralympic, exert themselves –> disable people overcome illnesses

Body2: social perspective

+ voluntary work –> encourage contribution

eg Ronaldo assist philanthropic organizations, encourage fans

+ bad sportsmanship–> give valuable moral lessons.

use performance-enhancing drugs–> remind the importance of honesty in sports and life

Answer

It is true that there is a tendency for teenagers to revere famous athletes. Although not all sportspeople are good role models, I believe the majority do have a largely positive impact on individuals and society as a whole.

On the one hand, there are several reasons why professional sports athletes have beneficial effects on the youth. Perhaps the first reason is that most sportspeople have attractive athletic bodies, thanks to a constant dedication to training and a healthy lifestyle, which can encourage the participation of youngsters in physical activities. As a result, young people who look up to sports stars might engage in regular exercises, such as working out regularly at the gym or taking up sports, for the purpose of getting into shape. The second reason is that diligence and persistence they show in competitions could be a source of inspiration for people to deal with setbacks in their lives. For example, in the Paralympic Games, athletes in wheelchairs with artificial limbs exerted themselves to the limit to gain achievements and this could inspire disabled children to overcome illnesses and disadvantages.

On the other hand, sports celebrities also have a positive impact on our society. Firstly, some athletes devote time to partake in voluntary work and this could motivate young generation to make a contribution to the community. Cristiano Ronaldo, as an example, who is one of the most idolised football stars in the world, assisted philanthropic organizations in helping underprivileged children and encouraged his fans to join charitable campaigns. Secondly, even sports athletes who have bad sportsmanship also provide moral lessons to the youth. For example, athletes using performance-enhancing drugs in order to get the competitive edge over their opponents have been severely punished and this reminds young people again about the importance of honesty in sports and as well as in life.

In conclusion, I am of opinion that young people are influenced in positive ways by well-known athletes despite the fact that some have bad qualities.

 

Đúng là đang có một xu hướng cho những người trẻ hâm mộ những vận động viên nổi tiếng. Mặc dù không phải tất cả các vận động viên thể thao đều là những hình mẫu tốt, tôi cho rằng phần lớn có ảnh hưởng tích cực đến các cá nhân và cả xã hội.

Có nhiều lý do tại sao các vận động viên chuyên nghiệp thể thao có những tác động có lợi đến giới trẻ. Có lẽ lý do cơ bản đó là hầu hết những người chơi thể thao có một thân hình rắn chắc hấp dẫn, nhờ vào sự kiên trì không ngừng nghỉ vào sự tập luyện và một lối sống khỏe mạnh, điều này có thể khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động thể chất. Kết quả là, những ai hâm mộ các ngôi sao thể thao có lẽ sẽ tham gia vào việc tập luyện thường xuyên chẳng hạn đi tập gym hay chơi các môn thể thao nhằm cân đối cơ thể. Lý do thứ hai đó là những sự quyết tâm và kiên trì họ thể hiện trong các cuộc thi có thể là nguồn cảm hứng cho giới trẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của họ. Chẳng hạn trong Paralympic, những vận động viên trên những xe lăn với những chân tay giả đã cố gắng hết mình tới những giới hạn để giành sự thành công và điều này có thể khích lệ các trẻ em bị khuyết tật vượt qua những bệnh tật và thiệt thòi.

Tôi cho rằng các những người chơi thể thao nổi tiếng cũng có ảnh hưởng tích cực đển xã hội. Thứ nhất, một số vận động viên cống hiến thời gian để tham gia các hoạt động tình nguyện, điều này có thể khuyến khích giới trẻ cống hiến vào cộng đồng. Chẳng hạn Cristiano Ronaldo một trong những ngôi sao nổi tiếng bóng đá thế giới đã hỗ trợ các tổ chức từ thiện trong việc giúp đỡ trẻ em khó khăn và khuyến kích fan của mình tham gia các chương trình từ thiện. Thứ hai, thậm chi những vận động viên có tinh thần thể thao kém cũng đem lại những bài học đạo đức giá trị. Ví dụ, những vận động viên sử dụng thuốc kích thích để giành sự cạnh tranh so với các đối thủ đã bị trừng phạt nặng nề, điều này nhắc nhở họ một lần nữa về sự quan trọng của chân thật trong thể thao.

Tóm lại, tôi cho rằng giới trẻ bị ảnh hưởng tích cực bởi các ngôi sao thể thao mặc dù một số người có những phẩm chất kém.

Younger generation = youngsters = the youth, an adolescent

Professional athletes = sportspeople = sports celebrities = sports stars = famous athletes = well-known sportspeople

Revere = look up to = idolise = have a great admiration for

Attractive athletic body: cơ thể thể thao hấp dẫn

Constant dedication to training: sự nỗ lực liên tục trong tập luyện

Encourage the participation of youngsters in vigorous physical acitvities: khuyến khích sự tham gia của giới trẻ trong các hoạt động thể chất mạnh mẽ

Engage in regular exercise: tham gia vào tập luyện thường xuyên

Get into shape: rắn chắc cơ thể

Diligence and persistence: sự quyết tâm và kiên trì

A source of inspiration: nguồn cảm hứng

Deal with setbacks: giải quyết các khó khăn

In wheelchairs with artificial limbs: trong xe lăn với các chân giả

Overcome illnesses and disadvantages: vượt qua bệnh tật và khó khăn

Voluntary work: công việc tình nguyện

Philanthropic organizations: tổ chức từ thiện

Join charitbale campaigns: tham gia chiến lược từ thiện

Bad/Good sportmanship: tinh thần thể thao tốt

Performance-enhancing drugs/ substances: thuốc kích thích

break the vicious cycle of inactivity and unhealthy lifestyle: phá bỏ chu kì lẫn quẩn của lối sống k hoạt động và không lành mạnh

fosters vigorous physical activity and energy expenditure: thúc đẩy hoạt động thể lực mạnh mẽ và đốt năng lượng

cheated to reach the top: ăn gian để đạt vị trí cao.