Share

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

(08/06/2017) Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both views and give your opinion.

Plan

Open: sustainable development – simultaneously succeed

Body1

+ the growing demand energy -> tapping of natural resources –> pose serious risk

e.g source of oil -> cut all tree

+ undergo the industrialization

carbon emissions, chemical wastes

Body2: 

+ alternative energy sources -> reduce the over-dependence on fossil fuel

= decrease the levels of environmental contamination + main the development

eg. Oman – completely dependent on non-renewable energy –> use solar energy

+ develop a service-oriented economy

eg.  Sweden – tourism + protect natural habitats

Answer

People have different views about sustainable development. While some people argue that it is impossible to simultaneously succeed in economic development and environment protection, I believe that we can achieve both targets.

On the one hand, there are many reasons why it can be argued that economic targets cannot be achieved without causing environmental problems. Perhaps the principal reason is that in order to meet the growing demand for energy, tapping of natural resources seems to be the most feasible solution and such activities unavoidably pose serious risks to the fragile environment. For example, when we discover a source of oil in a place, we might have to cut down all the trees in that area if we want to exploit it. Another reason is that the environment could be affected by the industrialization, which any developed countries have to undergo. Clearly, carbon emissions or waste are inevitable results from production processes of factories and industrial zones.

On the other hand, I am of opinion that we can develop our economy and preserve the natural environment at the same time. Firstly, if the government heavily invested in alternative energy sources, the over-dependence on fossil fuel could be reduced and this allows us to maintain our development while decreasing the level of environmental contamination. For example, Oman which used to be completely dependent on non-renewable energy now mainly uses environmental-friendly energy such as solar power for their industrial activities. Secondly, it is evident that countries which develop a service-oriented economy are not only rich, but their environment is also friendly and stable. Sweden, for example, has a robust economy, thanks to putting an emphasis on protecting its natural habitats and developing tourism.

In conclusion, I would contend that by taking justifiable measure we can attain both economic achievements and environmental sustainability, although some people assist in rejecting this worthy aim.

Mọi người có suy nghĩ khác nhau về vấn đề phát triển bền vững. Mặc dù một số người cho rằng không thể đồng thời thành công trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tôi cho rằng chúng ta có thể đạt được cả hai mục tiêu này.

Một mặt, có nhiều lý do tại sao lại nói rằng chúng ta không thể đạt được các mục tiêu kinh tế mà không gây ra các vấn đề về môi trường. Có lẽ lý do cơ bản đó là vì để đáp ứng được nhu cầu năng lượng đang gia tăng, việc khai thác dường như là giải pháp khả thi nhất và những hoạt động như thế không tránh khỏi việc gây những nguy cơ rủi ro cho môi trường mỏng manh. Chẳng hạn, khi chúng ta phát hiện được một nguồn dầu mỏ, chúng ta có lẽ phải chặt bỏ tất cả các cây cối trong khu vực đó nếu muốn khai thác nó. Một lý do khác đó là môi trường có thể bị tàn phá bởi quá trình công nghiệp hóa, mà bất cứ nước phát triển nào cũng phải trải qua. Rõ ràng, khí thải co2 hay chất thải là kết quả không thể tránh khỏi từ quá trình sản xuất của các khu công nghiệp và nhà máy.

Mặt khác tôi tin rằng chúng ta có thể đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thứ nhất, nếu chính phủ đầu tư mạnh vào các năng lượng thay thế, sự quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch có thể được giảm và điều này cho phép chúng ta sự phát triển trong khi đó giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Oman là một ví dụ, nước mà từng phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu không tái chế được nay chủ yếu sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời cho các hoạt động công nghiệp của mình. Thứ hai, bằng chứng cho thấy rằng, các nước phát triển nền công nghiệp định hướng dịch vụ không chỉ giàu mà môi trường tự nhiên của họ cũng thân thiện và bền vững. Thụy điển chẳng hạn, có một nền kinh tế vững mạnh nhờ vào việc tập trung vào bảo vệ môi trường sống tự nhiên và phát triển du lịch.

Tóm lại, tôi cho rằng bằng những biện pháp thích hợp, các nước có thể đạt được những thành tựu trong kinh tế lẫn sự bền vững môi trường, mặc dù một số người khăng khăng bác bỏ mục tiêu quý giá này.

Economic target = to develop the economy = economically successful = succeed in economic development = attain economic achievements = economic progress

To have a clean environment = protect the environment = environment protection = without causing environmental problems = envỉonmental sustainability = maintain environmental quality

The natural environment = natural habitats = stable and friendly environment         

Sustainable development: phát triển bền vững

Tapping of natural resources: khai thác tài nguyên thiên nhiên

Decrease the level of environmental contamination =Alleviate Detrimental effects: giảm thiểu những ảnh hưởng xấu

Pose serious risks on: gây ra nguy cơ nguy hiểm

Undergo the industrialisation: trải qua quá trình công nghiệp hóa

Industrial zones and factories: khu công nghiệp và nhà máy

Over-dependence on fossil fuels: quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch

Maintain the development: duy trì sự phát triển

Develop a service-oriented economy phát triển một nền kinh tế định hướng dịch vụ

Other collocations:

rank first in the GDP growth: đứng đầu trong tăng trưởng GDP

Unethical business: kinh doanh vô đạo đức

environmental conscious: không ý thức môi trường

in the transitional stage of becoming a developed countries: trong quá trình chuyển đổi thành một nước phát triển.